หน้าแรก

นายสนาน พันนุมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

นายนายเชน  คล่องดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

ข้อมูลบริการ

21 พฤษภาคม 2563 ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ “พืชกระท่อม”
29 เมษายน 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและการขอรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
28 เมษายน 2563 สรุปมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร
15 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน
14 เมษายน 2563 ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2 เมษายน 2563 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเหล่าสร้างถ่อ – สำนักสงฆ์ภูถ้ำเจี้ย ม.1 (e-Bidding)
24 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านเหล่าสร้างถ่อ – เหล่าป่าเป้ด ม.6 (e-Bidding)
14 เมษายน 2563 ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองไฮ (คำตลาด)
14 เมษายน 2563 ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองไฮ (นามะเกลือ – หนองสะโน)
14 เมษายน 2563 ราคากลางงานโครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง บ้านหนองไฮ (วังแก้ง – ป่งหลวง)
8 เมษายน 2563 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่าสร้างถ่อ – บ้านเหล่าป่าเป้ด ม. 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร