หน้าแรก

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4

ข้อมูลบริการ

20 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ยรายเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
13 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ/ตารางแสดงวงเงิน (แบบ บก.06)
16 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2565
13 มิถุนายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน และพฤษภาคม 2565
8 มิถุนายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
6 มิถุนายน 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ ประจำปี 2565
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 เมษายน 2565 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
29 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ (One Stop Service)
28 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559
28 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559
28 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมุกดาหาร เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พศ.2559

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 25/09/2565หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกพส.มท 0810.2/ว297722/09/256523/09/2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว300923/09/256523/09/2565
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว301123/09/256523/09/2565
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565กต.มท 0818.2/ว297522/09/256523/09/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว299223/09/256523/09/2565
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.3/ว300723/09/256523/09/2565
ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66กพส.มท 0810.4/ว298422/09/256523/09/2565
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 16กศ.มท 0816.3/ว298822/09/256523/09/2565
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขสน.คท.มท 0808.4/ว298322/09/256522/09/2565
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กพร.มท 0812/ว296721/09/256522/09/2565
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)กพส.มท 0810.8/ว296621/09/256522/09/2565
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565      [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กพส.มท 0810.7/ว297922/09/256522/09/2565
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565กพส.มท 0810.7/ว297822/09/256522/09/2565
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นกต.มท 0818.2/ว297422/09/256522/09/2565
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.3/ว297021/09/256522/09/2565
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565สน.คท.มท 0808.3/ว296921/09/256522/09/2565
ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์กศ.มท 0816.2/ว297622/09/256522/09/2565
การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายเดือน (มฝ.2) [บัญชีแนบท้าย]กสว.มท 0820.2/ว295321/09/256521/09/2565
ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษา (DLA AWARD 2022) ประจำปีงบประมาณ 2565 และแจ้งกำหนดการรับรางวัล [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]กศ.มท 0816.3/ว295821/09/256521/09/2565
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบตบ.มท 0805.4/ว692819/09/256521/09/2565

กระดานสนทนา

นายเชน  คล่องดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

การดำเนินงาน

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม/ข่าวสาร