หน้าแรก

กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 5

ข้อมูลบริการ

25 มกราคม 2566 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
20 มกราคม 2566 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ
8 ธันวาคม 2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ เรื่อง เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง การับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
8 มิถุนายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
22 ธันวาคม 2565 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
20 กันยายน 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็ยรายเดือน (แบบสขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2565
13 กันยายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2565 ราคากลางจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ/ตารางแสดงวงเงิน (แบบ บก.06)
16 สิงหาคม 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2565
20 มกราคม 2566 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ
8 ธันวาคม 2565 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ เรื่อง เรียกประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศ เรื่อง การับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567
8 มิถุนายน 2565 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
6 มิถุนายน 2565 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สมัยสามัญ ประจำปี 2565
11 พฤษภาคม 2565 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
12 เมษายน 2565 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
5 เมษายน 2565 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
29 มีนาคม 2565 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ (One Stop Service)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-GP

หนังสือราชการจาก สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 27/01/2566หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
-
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสน.บถ.-26/01/256626/01/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)]     [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]สน.บถ.-26/01/256626/01/2566
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.4/ว32426/01/256626/01/2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสน.คท.มท 0808.3/ว33926/01/256626/01/2566
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]กศ.มท 0816.3/ว33826/01/256626/01/2566
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม [เอกสารแนบ]สน.คท.มท 0808.2/ว32026/01/256626/01/2566
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิตกค.มท 0803.3/ว33726/01/256626/01/2566
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกพส.มท 0810.6/ว27823/01/256626/01/2566
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์กพส.มท 0810.6/ว31826/01/256626/01/2566
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3กศ.มท 0816.2/ว30625/01/256626/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 [รุ่นที่ 29 - 30]สน.คท.มท 0808.3/ว32826/01/256626/01/2566
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ New GFMIS Thai สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กค.มท 0803.3/ว31026/01/256626/01/2566
ขยายเวลาการรายงานผลตัวชี้วัดที่ 9 ร้อยละของ อปท. ที่ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)กพร.มท 0812/ว30025/01/256626/01/2566
ขยายเวลาการกรอกข้อมูลและรับรองข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)กพร.มท 0812/ว29925/01/256626/01/2566
การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปีการศึกษา 2565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กศ.มท 0816.4/ว30225/01/256625/01/2566
บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกศ.มท 0816.2/ว29825/01/256625/01/2566
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความเห็นต่ออัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว30425/01/256625/01/2566
การแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลสน.บถ.มท 0809.2/ว1423/01/256625/01/2566
ซ้อมความเข้าใจและแก้ไขข้อความเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ายาที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไปกค.มท 0803.3/ว30325/01/256625/01/2566
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28 [รุ่นที่ 26 - 28]สน.คท.มท 0808.3/ว29024/01/256624/01/2566

กระดานสนทนา

นายเชน  คล่องดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

การดำเนินงาน

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม/ข่าวสาร