กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปปช.01

ปร.4 วางท่อระบายน้ำ ม.2

ปร.5 วางท่อระบายน้ำ

 

Print Friendly, PDF & Email