ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าสร้างถ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

อบต.เหล่าสร้างถ่อ ประกาศใช้ข้อบัญญัติ อบต.เหล่าสร้างถ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562  ปิดประกาศ ณ ที่ทำการ อบต.เหล่าสร้างถ่อ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 มีผลบังคับใช้ในเขต อบต.เหล่าสร้างถ่อ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562

 

Print Friendly, PDF & Email