นโยบายการบริหารงาน

คำแถลงนโยบายของ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556


ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ที่เคารพ

       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  และมาตรา 58/5 บัญญัติไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

        กระผม นายสนาน พันนุมา ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตตำบลเหล่าสร้างถ่อเลือกกระผมให้มาทำหน้าที่นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตำบลเหล่าสร้างถ่อ ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี กระผมได้ลงพื้นที่เป็นประจำจึงได้รับทราบถึงปัญหาของประชาชน ได้รับทราบถึงปัญหาและได้ให้สัญญาประชาคมกับพ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลเหล่าสร้างถ่อว่าจะบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตำบลเหล่าสร้างถ่อเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนำวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตำบลเหล่าสร้างถ่อ ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมได้ให้ไว้กับประชาชนในครั้งนี้ นับว่าเป็นภารกิจอันสำคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความพอใจ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

      นโยบายที่กระผมได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ในวันนี้จะเป็นนโยบายที่จะนำไปปฏิบัติให้เห็นผลอย่างชัดเจน เป็นต้นว่า จะบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการของประชาชน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ตั้งแต่การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล กระผมมีความตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนในตำบลเหล่าสร้างถ่อ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การได้ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพื้นที่ประจำ ทำให้ทราบปัญหา และความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาตำบลเหล่าสร้างถ่อต่อไป

       กระผมจะมุ่งมั่นตั้งใจ และขอทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจเพื่อพัฒนาตำบลเหล่าสร้างถ่อ ให้มีความเจริญในทุกด้าน ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่จะได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ได้รับทราบต่อไปนี้

นโยบายที่กำหนดไว้ทั้งหมดมี 6 ด้าน ด้วยกัน ดังนี้

1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีแนวทาง ดังนี้

1.1 สร้างและบำรุงถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี
1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้คลอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดให้มีการขุดลอกคู คลอง ที่ตื้นเขิน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทาง ดังนี้

2.1 ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2.2 ส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
2.3 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป
2.4 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพดี

3. นโยบายด้านสังคม

จะส่งเสริมสนับสนุนให้ตำบลเหล่าสร้างถ่อเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทาง ดังนี้

3.1 ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
3.2 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครองครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
3.3 สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
3.4 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
3.5 สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทาง ดังนี้

4.1 ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลเหล่าสร้างถ่อ มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติอต่อ  รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลเหล่าสร้างถ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
4.4 สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลเหล่าสร้างถ่อ  ตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
4.5 ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและกีฬา

จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา  และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล  การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชนตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น  และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน  โดยมีแนวทาง ดังนี้

5.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
5.2 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
5.3 ส่งเสริมจารีตประเพณี  วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี
5.5 ส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน  ระดับหมู่บ้านและตำบลเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร

จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังนี้

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ  ด้าน
6.2  ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ
6.3  เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ
6.4 ปรับเปลี่ยนกระบวนการ  หรือวิธีการทำงานโดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6.5 สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
6.6  เนินการบริหารราชการแบบเปิด  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น  เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายทั้ง 6  ด้านที่กระผมได้แถลงต่อสภาดังกล่าวข้างต้น  จะไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้หากไม่ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ แลที่สำคัญอย่างยิ่งคือ จากประชาชนในตำบลเหล่าสร้างถ่อ ในฐานะที่ผมได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในตำบลเหล่าสร้างถ่อเลือกให้เข้ามาทำหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ดังนั้นในระยะเวลา 4 ปี ต่อไปนี้ กระผมจะเป็นผู้ประสานเพื่อขอคำแนะนำและขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ตามที่กระผมได้กล่าวมา เพื่อพัฒนาตำบลเหล่าสร้างถ่อ ให้มีความเจริญในทุกด้าน ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ ในวันนี้

ขอบคุณครับ

นายสนาน พันนุมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ