ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ประวัติความเป็นมาตำบลเหล่าสร้างถ่อ

ตำบลเหล่าสร้างถ่อ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ได้ตั้งเป็นตำบลเหล่าสร้างถ่อ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ให้โอนหมู่บ้านบางส่วนของตำบลหนองเอี่ยนมาตั้งเป็นตำบลเหล่าสร้างถ่อ  โดยเริ่มแรกตั้งเป็นตำบลมีเขตการปกครอง รวม ๔ หมู่บ้าน  คือ

  • หมู่ที่ ๑  บ้านเหล่าสร้างถ่อ  โอนจากหมู่ที่ ๑๐   บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ต.หนองเอี่ยน
  • หมู่ที่ ๒  บ้านเหล่าสร้างถ่อ  โอนจากหมู่ที่ ๑๑   บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ต.หนองเอี่ยน
  • หมู่ที่ ๓  บ้านโคก              โอนจากหมู่ที่ ๓    บ้านโคก  ต.หนองเอี่ยน
  • หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไฮ        โอนจากหมู่ที่ ๖    บ้านหนองไฮ  ต.หนองเอี่ยน

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕  ให้แยกอำเภอมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย  กิ่งอำเภอดงหลวง และกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ ออกจากการปกครองของจังหวัดนครพนม รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมุกดาหาร  ท้องที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อ จึงขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร