อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองคลัง


  กองคลัง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน   และเอกสารทางการเงิน   การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง   ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี   งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  ๔  งาน คือ

๑. งานการเงิน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานรับเงิน งานการเบิกจ่ายเงิน งานเก็บรักษาเงิน งานจัดทำและตรวจสอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำรายงานทางการเงิน  งานโอนงบประมาณรายจ่าย  งานธุรการของกองคลัง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานบัญชี

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสถิติการคลัง การงบประมาณ งานบัญชี งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน งานสอบทาน ตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายเงิน งานรายงานทางการคลัง การงบประมาณ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานการจัดซื้อจัดจ้าง  งานปฏิบัติการพัสดุและบริหารงานพัสดุ  งานทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนพัสดุ งานควบคุม เบิกจ่ายและจำหน่ายพัสดุ งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานพัฒนาและจัดเก็บได้

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดเก็บภาษี จัดเก็บรายได้ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย