อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองช่าง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักกองช่าง


 กองช่าง

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออก แบบ   การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การ ตรวจสอบ  การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ   งานการก่อสร้างและ ซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งาน เกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  ๒  งาน คือ

๑. งานก่อสร้าง

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานออกแบบและประมาณราคา งานก่อสร้าง บูรณะ ซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหรือสิ่งก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง งานการโยธา งานออกแบบและควบคุมอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง งานประเมินราคา งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม งานควบคุมการก่อสร้าง งานธุรการของกองช่าง  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานผังเมืองและประสานสาธารณูปโภค

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานประสานกิจการประปา งานประสานสาธารณูปโภค งานจัดสถานที่ งานไฟฟ้าสาธารณะ งานกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย งานบำบัดน้ำเสีย งานสวนสาธารณะ งานผังเมือง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย