อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักปลัด


 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  ๕  งาน คือ

๑. งานบริหารทั่วไป      

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการสภา งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  งานเลขานุการ งานเตรียมเรื่องสำหรับการประชุม งานติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมหรือคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ งานประสานงานบุคคลหรือส่วนราชการ  งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  งานรัฐพิธี  งานรับรองและพิธีการต่างๆงานเกี่ยวกับความมั่นคง  งานรักษาความปลอดภัย รักษาความสะอาดสถานที่  งานควบคุมภายใน  งานกฎหมายและคดี งานข้อบัญญัติ งานข้อมูลข่าวสาร งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานดำเนินการทางวินัย  งานบริหารงานบุคคล  งานแผนอัตรากำลัง  งานพัฒนาบุคลากร งานสิทธิสวัสดิการบุคลากร งานการเจ้าหน้าที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบ

๒. งานธุรการ

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสารบรรณของสำนักปลัดและขององค์การบริหารส่วนตำบล งานประชาสัมพันธ์  งานพิมพ์เอกสาร บันทึกข้อมูล  จัดทำหนังสือ ร่าง โต้ตอบ ตรวจทาน ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ งานจัดเก็บเอกสาร  งานแจกจ่าย นำส่งหนังสือ  งานจัดทำฎีกา งานจัดทำบันทึกขออนุมัติ อนุญาตดำเนินการ งานปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานอำนวยความสะดวกประชาชน งานการประชุมพนักงาน พนักงานจ้างงานจดบันทึกการประชุม  งานดูแลรักษาสถานที่ ยานพาหนะ วัสดุ ครุภัณฑ์ งานธุรการต่าง ๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

๓. งานนโยบายและแผน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานจัดทำแผนการดำเนินงาน  งานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน งานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย  งานบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ วิชาการ งานติดตามผลการดำเนินงาน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาภัย  งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย งานปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัย  งานศูนย์ อปพร.  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานสวัสดิการสังคม งานการพัฒนาชุมชน  งานสังคมสงเคราะห์  งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ งานส่งเสริมอาชีพและการเกษตร งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ งานเกี่ยวกับการสาธารณสุข งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย