อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชนงานกีฬาและสันทนาการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ แบ่งส่วนราชการภายในเป็น  ๒  งาน คือ

๑. งานบริหารการศึกษา

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานแผนพัฒนาการศึกษา งานติดตามประเมินผลการศึกษา งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานธุรการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบงานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา งานส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  งานส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย