ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


วิสัยทัศน์  “ชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  

๑. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้เป็นชุมชนน่าอยู่

ด้าน
แผนงาน
หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
หน่วยงาน สนับสนุน
๑.๑ บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป   - สำนักปลัด อบต. - กองคลัง   - กองช่าง
การรักษาความสงบภายใน   - สำนักปลัด อบต.   - กองช่าง - กองคลัง
๑.๒ บริการชุมชน และสังคม เคหะและชุมชน   - กองช่าง     - กองคลัง
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   - สำนักปลัด อบต. - กองช่าง - กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม - กองคลัง  
๑.๓ เศรษฐกิจ   การเกษตร - กองช่าง     - กองคลัง

๒. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ด้าน
แผนงาน
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานสนับสนุน
๒.๑ บริการชุมชน และสังคม การศึกษา   - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   - กองคลัง
สาธารณสุข   - สำนักปลัด อบต.     - กองช่าง - กองคลัง
สังคมสงเคราะห์   - สำนักปลัด อบต.     - กองช่าง - กองคลัง
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน   - สำนักปลัด อบต. - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - กองคลัง
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   - สำนักปลัด อบต. - กองคลัง
๒.๒ เศรษฐกิจ การเกษตร   - สำนักปลัด อบต.     - กองช่าง - กองคลัง
๒.๓ การดำเนินงาน อื่น งบกลาง   - สำนักปลัด อบต. - กองช่าง - กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   - กองคลัง