สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร


ตำบลเหล่าสร้างถ่อ

ตำบลเหล่าสร้างถ่อ เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ได้ตั้งเป็นตำบลเหล่าสร้างถ่อ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๒๓ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคำชะอี จังหวัดนครพนม ให้โอนหมู่บ้านบางส่วนของตำบลหนองเอี่ยนมาตั้งเป็นตำบลเหล่าสร้างถ่อ  โดยเริ่มแรกตั้งเป็นตำบลมีเขตการปกครอง รวม ๔ หมู่บ้าน  คือ

 • หมู่ที่ ๑  บ้านเหล่าสร้างถ่อ  โอนจากหมู่ที่ ๑๐   บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ต.หนองเอี่ยน
 • หมู่ที่ ๒  บ้านเหล่าสร้างถ่อ  โอนจากหมู่ที่ ๑๑   บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ต.หนองเอี่ยน
 • หมู่ที่ ๓  บ้านโคก              โอนจากหมู่ที่ ๓    บ้านโคก  ต.หนองเอี่ยน
 • หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไฮ        โอนจากหมู่ที่ ๖    บ้านหนองไฮ  ต.หนองเอี่ยน

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๒๕  ให้แยกอำเภอมุกดาหาร อำเภอคำชะอี อำเภอดอนตาล อำเภอนิคมคำสร้อย  กิ่งอำเภอดงหลวง และกิ่งอำเภอหว้านใหญ่ ออกจากการปกครองของจังหวัดนครพนม รวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมุกดาหาร  ท้องที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อ จึงขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ปัจจุบันตำบลเหล่าสร้างถ่อ มีหมู่บ้านในเขตการปกครอง จำนวน  ๗  หมู่บ้าน  คือ

 • หมู่ที่ ๑  บ้านเหล่าสร้างถ่อ
 • หมู่ที่ ๒  บ้านเหล่าสร้างถ่อ
 • หมู่ที่ ๓  บ้านโคกสว่าง
 • หมู่ที่ ๔  บ้านหนองไฮ
 • หมู่ที่ ๕  บ้านหนองไฮ
 • หมู่ที่ ๖  บ้านเหล่าสร้างถ่อ
 • หมู่ที่ ๗  บ้านโคกสว่าง

ตำบลเหล่าสร้างถ่อ มีพื้นที่รวม ๓๓.๕๒ ตารางกิโลเมตร  สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนสลับที่ลุ่ม มีลำห้วยมุกซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำโขง รวมทั้งมีลำน้ำและร่องน้ำขนาดเล็กกระจายอยู่ในพื้นที่จำนวนมาก เช่น ห้วยปอพาน ห้วยถ้ำเจีย ห้วยวังยาง  ห้วยนางหนู  ห้วยล้างช้าง  ห้วยหลง  ห้วยนาโพธิ์ ฯลฯ  เหมาะแก่การทำการเพาะปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์  โดยมีอาณาเขต ดังนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี และ ต.ผึ่งแดด  อ.เมืองมุกดาหาร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ  ต.นาโสก  อ.เมืองมุกดาหาร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต.ผึ่งแดด  และ ต.บ้านโคก  อ.เมืองมุกดาหาร
 • ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ต.บ้านซ่ง  อ.คำชะอี    

ประชากร

 • ประชากรของตำบลเหล่าสร้างถ่อประกอบด้วย
  • ชาย  ๒,๐๖๓  คน
  • หญิง ๒,๐๐๑ คน
  • รวมจำนวน ๔,๐๖๔ คน ( ธันวาคม ๒๕๖๐ ) 

อาชีพ

 • อาชีพหลักทำนาอาชีพรองทำสวนเลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่ออำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เดิมคือสภาตำบลเหล่าสร้างถ่อจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับลงประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙  โดยปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ มีเขตตามท้องที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารทั้งตำบล