E-Service

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 

E-service ระบบบริการประชาชนออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

ระบบบริการออนไลน์ (E-service) เป็นการบริการออนไลน์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่านลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน

รายละเอียดการให้บริการ ดังนี้

     1. ด้านงานทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

     2. ด้านการบริการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

     3. ด้านการบริการให้คำปรึกษาแนะนำการขึ้นทะเบียน และการชำระภาษีบำรุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

     4. ด้านการบริการให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

     5. การขออนุญาตใช้อาคารสถานที่

     6. ด้านอื่น ๆ (ระบุ)

ประชาชนสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านบริการออนไลน์ E-Service โดยคลิกที่ลิงค์นี้ https://forms.gle/rCbvsybUWcubZ3Q46

 

Print Friendly, PDF & Email