งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ประกาศ งป.63


2. ปกส่วน 1 B_AnnounceList


3. คำแถลง B_AnnounceForm_Print


4. คำแถลง รายรับ B_Announce_Receive


5. คำแถลง รายจ่าย B_AnnounceExpense


6. ปกส่วน 2 หลักการเหตผล B_Principle_List


7. หลักการเหตุผล ด้าน B_PrincipleSide_List


8. หลักการเหตุผล แผนงาน B_PrinciplePlan_List


9. ลงนามประกาศ B_PrincipleDesc_First_List


10. รายรับ ผลต่าง B_EstimateReceive_Print


11. รายรับ คำชี้แจง B_EstimateReceiveDetail_Print


12. รายจ่าย รายงานผลต่าง B_EstimateExpense_Print


13. รายจ่าย คำชี้แจง B_EstimateExpenseDetail_Print


14. รายจ่าย สรุปตาราง B_RegulationExpense

Print Friendly, PDF & Email