ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(สำหรับประชาชน)

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)


ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Print Friendly, PDF & Email