กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายภัทรกร วาปี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวนาที คนตรง

นักวิชาการสึกษาปฏิบัติการ

นางปรียาภรณ์ คนเพียร

ครู

นางวันนี คนเพียร

ครู

นางพรสวรรค์ อาจหาญ

ครู

นางสมหวัง พันนุมา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางขวัญจิตร คนเพียร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสายทอง คนเพียร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางกัลนิกิจ สุพร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางทองลา คนเพียร

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก

นางภารทอง ฤทธิวงค์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก