กองคลัง

นางสาวสุประวีณ์ ศรีโยหะ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาย ประมาณ คนขยัน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาว สุประวีณ์ ศรีโยหะ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ