กองช่าง

นายอารีย์ สิงห์วงษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวกนกวรรณ บรรจง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายธนภัทร กลางประพันธ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน