กองช่าง

นายอารีย์ สิงห์วงษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธนภัทร กลางประพันธ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน