คณะผู้บริหาร

นายสนาน พันนุมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 09-0823-7445

นายครองรัก บุญรักษ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ (1)

โทร. 09-3751-5643

นายประยงค์ สุพร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ (2)

โทร. 09-3570-0753

นางศุภนุช พันนุมา

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 09-2233-3597