คณะผู้บริหาร

นายสนิท พันนุมา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 08 0751 7784

นายโกวิทย์ แก้วดี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 08 0896 6951

นายเลิ้ม ฤทธิวงค์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 08 5463 6120

นายสุชาติ เชี่ยวชาญ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 08 5152 6521