สมาชิกสภา

นายหน ศรีทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพงค์ศักดิ์ ภูมิลา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเชน คล่องดี

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

นายธนาวัฒน์ คนเพียร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายเลิ้ม ฤทธิวงค์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

นายพิเศษ พยอม

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นางกัลยา ภูธาตุเพชร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

นายวัชระ สิรีธรกุล

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

นายประจน คนเพียร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

นายวิจิต คนเพียร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

น.ส.อารียา คนเพียร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

นายสมพงษ์ คนเพียร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

นายพุทธยงสี ปากหวาน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

นางมโนรา วงค์จันทา

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7