สมาชิกสภา

นายฤทธิรักษ์ คนเพียร

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

นายสมศรี คนเพียร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

นายคำปอง ศรีทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 1

นายบุญญฤทธิ์ บุญรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 2

นายธีระชัย คนเพียร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 3

นายประจน คนเพียร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 4

นายสมศรี คนเพียร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 5

นายสุ บุญรักษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 6

นายฤทธิรักษ์ คนเพียร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ หมู่ที่ 7

นายเชน คล่องดี

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ