สำนักปลัด

พ.จ.อ.สมัย ดิสิงห์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวทอฝัน กุลวงค์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวภิญญดา คนดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางบุพริกา วงศ์บัว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรทิภา รัชอินทร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สิบเอก อดิศักดิ์ สระแก้ว

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ