สำนักปลัด

พ.จ.อ.สมัย ดิสิงห์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวภิญญดา คนดี

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวแสงจันทร์ ดอกป่าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพรทิภา รัชอินทร์

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ส.อ.อดิศักดิ์ สระแก้ว

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน