หัวหน้าส่วนราชการ

นายเชน คล่องดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

โทร. 06-5525-6997

พ.จ.อ.สมัย ดิสิงห์

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอารีย์ สิงห์วงษา

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายภัทรกร วาปี

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม