ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4 – 5

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยล้างช้าง  ณ  ลำห้วยล้างช้าง  หมู่ที่  4 – 5  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยล้างช้าง ณ ห้วยล้างช้าง หมู่ที่ 4 5

Print Friendly, PDF & Email