ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อบต.เหล่าสร้างถ่อ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ งป.63

Print Friendly, PDF & Email