ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อบต.เหล่าสร้างถ่อ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป


ประกาศงบประมาณรายจ่าย 2562

Print Friendly, PDF & Email