ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ทบทวน/เปลี่ยนแปลง อบต.เหล่าสร้างถ่อ

อบต.เหล่าสร้างถ่อ  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ทบทวน/เปลี่ยนแปลง อบต.เหล่าสร้างถ่อ

Print Friendly, PDF & Email