หน้าแรก

กิจกรรมข่าวสาร

ข้อมูลบริการ

13 พฤศจิกายน 2563 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
27 พฤษภาคม 2563 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) ทบทวน/เปลี่ยนแปลง อบต.เหล่าสร้างถ่อ
21 พฤษภาคม 2563 ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของ “พืชกระท่อม”
29 เมษายน 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและการขอรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
28 เมษายน 2563 สรุปมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมุกดาหาร
15 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ จัดตั้งศูนย์บริหารราชการในสถานการฉุกเฉิน

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

นายนายเชน  คล่องดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าสร้างถ่อ

การดำเนินงาน

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรม/ข่าวสาร